25 maart: festival Human - Nederland Zorgt Voor Elkaar

2017 start goed. Dan zendt de humanistische omroep Human zes documentaires uit over burgerinitiatieven die zich o.a. richten op wonen, zorg en welzijn. Deze vormen de opmaat naar het festival Human - Nederland Zorgt Voor Elkaar. Tijdens dit festival op 25 maart (noteert u dit svp alvast in uw agenda!) zullen actieve bewoners uit het hele land met elkaar kunnen kennismaken; ideeën en ervaringen kunnen uitwisselen. Meer dan duizend mensen worden hier verwacht. Uiteraard is de LVKK deze dag ook van de partij. Dit landelijke festival dient als startconferentie van Nederland Zorgt Voor Elkaar en de officiële introductie van de helpdesk. Lees hieronder meer over Nederland Zorgt voor Elkaar via de verschenen nieuwsbrief.

Aan de bewonersinitiatieven zorg-welzijn-wonen en belangstellenden,
 

Namens het landelijk netwerk van bewonersinitiatieven Nederland Zorgt Voor Elkaar breng ik u graag op de hoogte van een aantal belangrijke ontwikkelingen.
 


Zet in uw agenda: Human festival op 25 maart 2017 als lancering van het landelijk netwerk van onze beweging en de helpdesk
 
De humanistische omroep Human zendt in de eerste maanden van 2017 een zestal documentaires uit over burgerinitiatieven. Enkele daarvan zijn actief op het domein van zorg, welzijn en wonen. Als afsluiting hiervan organiseert Human een festival rond dit thema. Het is de bedoeling dat meer dan duizend actieve bewoners uit het hele land en andere geïnteresseerden een dag lang met elkaar kennismaken, kennis delen en van gedachten wisselen over hoe we de beweging van actieve bewoners sterker kunnen maken.
 

Dit landelijke festival dient als startconferentie van Nederland Zorgt Voor Elkaar en de officiële introductie van onze helpdesk (zie verder).
  


Bewonersinitiatieven in zorg, welzijn en wonen: een relevante factor
 
Er zijn steeds meer burgers die in hun dorp, wijk of buurt het heft in eigen handen nemen als het gaat om het ondersteunen van kwetsbare buurtgenoten. De vorm waarin dit gebeurt is heel wisselend, maar gezamenlijke kenmerken zijn er genoeg.

Inmiddels zijn er ruim 350 initiatieven bij ons bekend en er komen er jaarlijks ongeveer 100 bij. Onze achterban bestaat uit zo’n 100.000 bewoners die op de een of andere manier betrokken zijn bij een zorginitiatief.
  


Regionale en landelijke netwerken
 

Er zijn al enige tijd verschillende regionale netwerken van bewonersinitiatieven actief, zoals Stichting Omzien in de provincie Utrecht, de Stadsdorpen in Amsterdam, het Knooppunt Zorgen voor Elkaar Limburg en de Koepel van Zorgcoöperaties Zuid-Nederland.
 
In mei van dit jaar is het landelijke netwerk Nederland Zorgt Voor Elkaar opgericht. Doel van dit netwerk is om elkaar verder te helpen door het delen van kennis, ervaringen, knelpuntoplossingen en onderzoek en anderzijds de tot de ‘systeemwereld’ behorende stakeholders te bewegen om met de burgerinitiatieven samen te werken en daarin onze uitgangspunten te respecteren.

Er zijn twee werkgroepen aan de slag gegaan: de Werkgroep Belangenbehartiging heeft veel energie gestoken in het opbouwen van een goede relatie met het Ministerie van VWS. Zo is een afvaardiging in mei op bezoek geweest bij staatssecretaris Martin van Rijn. In oktober heeft NLZVE een presentatie verzorgd voor een kleine 50 ambtenaren van het ministerie van VWS. Eind februari 2017 vindt een ontmoeting plaats met Erik Gerritsen, de hoogste ambtenaar van VWS.

Daarnaast is de werkgroep intensief bezig geweest met de begeleiding van het onderzoek dat in opdracht van het ministerie van VWS is uitgevoerd naar knelpunten die zorginitiatieven ervaren. Eind 2015 gaf de Tweede Kamer bij motie opdracht om knelpunten bij burgerinitiatieven en zorgcoöperaties te inventariseren, met een agenda te komen om deze knelpunten weg te nemen en burgerinitiatieven, zorgcoöperaties en cliënten de ruimte te geven. VWS heeft kennisinstituten Vilans en Movisie opdracht verleend om op het terrein van wonen-welzijn-zorg de ervaren knelpunten bij burgerinitiatieven te inventariseren.

NLZVE heeft een eigen rapport geschreven met aanvullende en verdiepende analyses en trekt haar eigen conclusies op basis van de onderzoeksgegevens. ​Deze rapportage is inmiddels verzonden naar de Tweede Kamer en andere relevante partijen.

Daar waar de onderzoekers hebben gerapporteerd over de aard van de knelpunten, heeft NLZVE vooral gekeken naar de mate waarin burgerinitiatieven tegen problemen oplopen. Dit levert een dramatisch beeld op. Het maakt eigenlijk niet eens zoveel uit welke activiteiten een burgerinitiatief ontplooit, er is altijd een grote kans om tegen forse knelpunten aan te lopen. Initiatieven ervaren bovendien veel verschillende knelpunten. En hoe meer je je als actieve burgers bezighoudt met het aanbieden van diensten die van oudsher door professionele organisaties worden aangeboden, des te groter worden de ervaren knelpunten. Naar onze mening is het vooral het laatste dat de alarmbellen bij de betrokken politici en beleidsmakers zouden moeten laten afgaan.

De conclusie van NLZVE naar aanleiding van het rapport van Vilans/Movisie is dat het niet zozeer gaat om het oplossen van knelpunten, maar dat er een emancipatieproces op gang moet worden gebracht, waarbij de positie van burgerinitiatieven in ons domein op lange termijn wordt versterkt. Wij gaan proberen in samenwerking met het ministerie van VWS en de Koepel van Zorgcoöperaties Zuid-Nederland, die van het ministerie de opdracht heeft gekregen om een agenda voor het oplossen van de knelpunten op te stellen, een verkennerstocht te organiseren om echt in kaart te brengen hoe onze achterban eruit ziet, waar ze mee bezig zijn, waar ze in de dagelijkse praktijk tegenaan lopen en welke slimme oplossingen al bedacht zijn. Zo leren we ook u nader kennen en geven wij individuele initiatieven de gelegenheid in contact te komen met elkaar en met de regionale en landelijke netwerken. Dit is een belangrijke stap in de vorming van het stevige netwerk dat wij voor ogen hebben. Ook hopen wij dat er zo nieuwe regionale netwerken ontstaan in gebieden die nog niet regionaal georganiseerd zijn.

De Werkgroep Kennis&Onderzoek heeft zich vooral beziggehouden met twee zaken de voorbereiding van de landelijke helpdesk van NLZVE. Deze heeft tot doel om initiatieven te ondersteunen bij allerlei zaken waar deze tegen aanlopen. In 2017 wordt gestart met een pilot, waarbij de helpdesk zowel online als persoonlijke ondersteuning geeft. De helpdesk wordt mogelijk gemaakt door een aantal partners (CZ, Zilveren Kruis Achmea en zeven lokale Rabobanken).​Daarnaast wordt hard gewerkt aan onze website. Deze zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2017 klaar zijn.
 

Strategie
 
In november zijn de initiatiefnemers bij elkaar gekomen om van gedachten te wisselen over de lange termijn doelstellingen, strategie en vorm van ons netwerk. Er is vooral gesproken over onze kernwaarden:
 
- Vertrouwen
- Delen van kennis en ervaring
- Wederkerigheid
- Zelfregie / eigenaarschap van onze beweging
- Emancipatie
- Ruimte maken
- Onafhankelijkheid (t.o.v. de systeemwereld)
- Dienend aan lokale initiatieven
 
Dit moet onder andere leiden tot een strategisch plan dat in de eerst helft van 2017 klaar moet zijn. Daarnaast gaat een werkgroep zich bezighouden  met de inventarisatie van mogelijke financieringsmethoden van ons netwerk.

 

Oproep
 
Wij roepen alle nieuwe zorginitiatieven, hoe klein of beginnend ook, op zich bij ons te melden. Zo krijgen wij een nog completer beeld van wat er zich allemaal in den lande afspeelt en kunnen we iedereen betrekken bij ons netwerk.
 
Ook zijn wij altijd op zoek naar initiatiefnemers die een actieve rol willen spelen in onze regionale of landelijke netwerken.
 
Stuurt - ook bij vragen of opmerkingen - gerust een mailtje naarDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Namens Nederland Zorgt Voor Elkaar


Jan Smelik, algemeen coördinator