Reactie minister BZK op jaarverslag Nationale Ombudsman


In een brief aan de Tweede Kamer reageert de minister van Binnenlandse Zaken op het jaarverslag van de Nationale Ombudsman. In dit jaarverslag uit de Ombudsman zijn zorgen, met name over de positie van kwetsbare mensen.

De Ombudsman doet onder andere de aanbeveling beter open te staan voor burgerinitiatieven. De minister reageert daarop als volgt:

Dit kabinet wil op decentraal niveau mogelijkheden voor burgerparticipatie en maatschappelijke initiatieven vergroten door:

  • Verder inzetten op directe ondersteuning van burgercollectieven zoals het Burgerinitiatief Voorschoten, Landelijk Samenwerkingsverband Actie Bewoners (LSA) en de Landelijke Vereniging van Kleine Kernen (LVKK).
  • Indiening van het wetsvoorstel versterking participatie op decentraal niveau. Dit wetsvoorstel beoogt gemeenteraden en de andere decentrale vertegenwoordigende organen te stimuleren om bij verordening heldere kaders voor inwoners en volksvertegenwoordigers te scheppen over burgerparticipatie.
  • Het ontwikkelen van flankerend beleid bij het wetsvoorstel, ter ondersteuning bij de implementatie. BZK stimuleert in samenwerking met de VNG het decentrale bestuur en ambtelijke organisaties om ruimte te geven aan maatschappelijke initiatieven en buurtrechten, waaronder het uitdaagrecht. Leergangen, trainingen en tips die bijdragen aan democratisch ambtelijk vakmanschap en een open en uitnodigende houding voor burgerinitiatieven blijven beschikbaar en actief onder de aandacht gebracht via www.lokale-democratie.nl.    

Lees hier de volledige reactie van de minister.