Extra subsidie voor LVKK


De Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK) ontvangt voor komend jaar €350.000 extra subsidie. Dit, dankzij een amendement van Inge van Dijk (CDA) en Stieneke van der Graaf (CU). De LVKK zal dit inzetten om de stem van inwoners nog beter en luider te laten klinken in Den Haag. Op provinciaal niveau geeft deze extra subsidie de provinciale verenigingen die aangesloten zijn bij de LVKK, meer slagkracht om de belangen van inwoners in dorpen en kernen te behartigen

Actieve burgerbetrokkenheid

De LVKK ontvangt subsidie om actieve burgerbetrokkenheid in dorpen en kernen te stimuleren. De indieners van het amendement vinden dit belangrijk voor het functioneren van dorpsgemeenschappen. Het recente rapport ‘Elke regio telt!’ benadrukt echter dat de belangen van burgers in die kleine kernen onvoldoende doorklinken in Den Haag. Dankzij het door de Kamer ondersteunde amendement komt er voor volgend jaar nu extra subsidie vrij. Dit maakt het mogelijk om een stevige aanzet te geven aan het beleidsplan 2024-2027 dat de koers uitzet voor de komende jaren. Naast het amendement werd ook een motie ingediend om te onderzoeken op welke wijze de LVKK structureel beter gefaciliteerd kan worden.

Leefbaar platteland

De visie van de LVKK is een leefbaar platteland met vitale dorpen, waarin in ieder geval voorzieningen zijn waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten en naar elkaar kunnen omzien. Bewoners moeten de ruimte krijgen om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de leefbaarheid en brede welvaart in hun dorp/regio, nu en in de toekomst. Dorpen en regio’s waar bewoners, samen met andere bewoners, ondernemers, instellingen en overheden werken aan een vitale toekomst voor het landelijk gebied. Waar gemeenschapskracht wordt behouden en versterkt.