Het Samenwerkingsverband Burgerkracht Europa (SBE)

|   Samen Sturen

Het Samenwerkingsverband Burgerkracht Europa is een netwerk van organisaties, die zich richten op initiatieven van bewoners om hun dorp of wijk leefbaar te houden (bewonersinitiatieven) en in dat kader grensoverschrijdende contacten onderhouden. Het doel van het Samenwerkingsverband is de positie van organisaties voor bewonersinitiatieven in Nederland en Europa te versterken en in dat kader grensoverschrijdende ontmoetingen te organiseren tussen bewonersinitiatieven.

Samenstelling

Het Samenwerkingsverband Burgerkracht in Europa (SBE) is in 2015 op initiatief van de LVKK gestart onder de naam Commissie Internationale Oriëntatie. Anno 2019 wordt het SBE gevormd door de volgende organisaties:

Landelijke Vereniging Kleine Kernen
De Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK) is een samenwerkingsverband van alle provinciale verenigingen voor kleine kernen en dorpshuizen. Zij ondersteunt via haar leden, met expertise op maat, ruim 4000 dorps- en dorpshuisorganisaties in Nederland en vele lokale burgerinitiatieven. De LVKK is lid van de European Rural Community Alliance (ERCA).

HAN Centre of Expertise Krachtige Kernen
Het HAN Centre of Expertise Krachtige Kernen ondersteunt gemeenten, professionals en burgers bij het zoeken naar nieuwe samenwerkingsvormen. In deze vormen zijn professionals en burgers coproducenten van leefbaarheid. Krachtige Kernen combineert hierbij expertise op het gebied van zorg en welzijn, ruimtelijke vormgeving en ontwerp en sociale technologie.

Stichting Learn for Life
LEARN FOR LIFE ? is een netwerkorganisatie voor lokale, regionale en nationale organisaties die actief zijn in het brede veld van non-formele educatie. Ook is het een platform voor het uitwisselen en verdiepen van ervaringen over het leren van volwassenen vanuit het perspectief van het Europese beleid rond een leven lang leren.

Vereniging Humanitas
De vereniging Humanitas is een landelijke vrijwilligersorganisatie. Haar doel is om mensen te helpen die het even niet alleen redden. De  25.000 vrijwilligers helpen elk jaar ongeveer 75.000 mensen om hun leven weer op de rit te krijgen. Vereniging Humanitas biedt 700 activiteiten, verdeeld over zes thema's. De activiteiten van zijn ingedeeld in zes thema's en worden door lokale afdelingen in het hele land georganiseerd. Vereniging Humanitas en LVKK werken samen binnen het verband van Volonteurope.

Forte Welzijn
Forte Welzijn is een onafhankelijke instelling voor lokaal welzijnswerk in de gemeenten Berg en Dal, Overbetuwe en Heumen. Zij ondersteunt en stimuleert mensen in hun persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling, zowel individueel als groepsgewijs.

Iris Haarland Health Coaching
Iris Haarland Health Coaching is een onafhankelijke projectadviseur en bureau met deskundigheid op het gebied van buurtopbouwwerk in m.n. de Duits-Nederlandse grensregio. Ze heeft o.a. ervaring met programma's op het gebied van ontwikkeling van gezonde wijken en gemeenschappen, m.n. langs de weg van digitale communicatie en vaardigheden, waardoor mensen beter met elkaar in verbinding (kunnen) treden.

Organisatie

Het SBE  heeft geen juridische vorm. De partners ontwikkelen meerwaarde door eigen activiteiten met de anderen te delen, aan te sluiten op elkaars activiteiten en door samen activiteiten te organiseren. De Kerngroep (Geert Hoogeboom, Dewi Wagemans en Ben van Essen (LVKK), Joke Abbring (CoE KK), Jacqueline Kremer-Duzijn (Vereniging Humanitas), Henk Hijink (Learn for Life), Lucien Peeters (Forte Welzijn), Iris Haarland (Health Coaching) en Sacha Gommans (Viduro) komt een keer per kwartaal bijeen. In een schil daaromheen nemen vertegenwoordigers van de partners deel die een specifieke inbreng hebben. De partners dragen zelf zorg voor de financiering van de eigen projecten. Voor gezamenlijke projecten dragen alle partners op basis van nadere afspraken bij.

Werkwijze

De partners hebben allen een eigen werkplan. Onderdelen daarvan maken zij zichtbaar in het werkplan van het SBE. Door de activiteiten te delen maken zij het anderen mogelijk om daar op aan te sluiten. Door deze bundeling van krachten komen verschillende lijnen bij elkaar, worden de internationale activiteiten van de partners versterkt en wordt het netwerk vergroot.

Jaarlijks organiseert het SBE een grensoverschrijdende bijeenkomst. In dat kader vond op 25 maart 2021 het digitale symposium 'Wat eten we morgen?' plaats en op 11 oktober 2019 in Kleve het symposium “Dorp zoekt trekker”, gericht op de rol van jongeren in hun dorp of wijk. Tijdens het 4e Europees Plattelands Parlement in het november 2019 in Candas (Spanje) werd gerapporteerd over de uitkomsten van het symposium. Dit jaar organiseert de SBE op 7 juni het symposium Samenwerken met nieuwkomers, met als lead-partner DKK Gelderland. De Universiteit Utrecht brengt kennis in van het project Welcoming Spaces.

Lees meer in de artikelen

Terugblik digitaal symposium 'Wat eten we morgen?' (25 maart 2021)

25 maart: digitaal symposium 'Wat eten we morgen?'

Terugblik symposium 'Dorp zoekt trekkers' (www.zorgalliantie.com, 15 oktober 2019)

Grensoverschrijdend symposium Dorp zoekt trekkers! (www.kijkenoverdergrens.nl, 12 november 2019)

Gerelateerde activiteiten

Europees Plattelands Parlement
De LVKK heeft in 2017 het 3e Europees Plattelands Parlement georganiseerd, wat heeft geresulteerd in de Verklaring van Venhorst. Hierin is het volgende opgenomen.

‘Voortbouwend op de Nationale Plattelandsparlementen en andere evenementen die de afgelopen twee jaar door onze Europese en nationale partners georganiseerd zijn, hebben de gesprekken in Venhorst geleid tot een oproep aan burgers en beleidsmakers om zich in te zetten voor het behoud van een vitaal platteland en ervoor te zorgen dat generiek beleid en algemene beleidsprogramma’s ‘rural proof’ zijn. Verder doen we een beroep op burgers en beleidsmakers om bij te dragen aan het ontwikkelen van duurzame plattelandsgemeenschappen via de volgende thema’s: Infrastructuur, diensten, bereikbaarheid en verbindingen, Versterken van lokale economieën, Verwelkomen van nieuwe mensen in de gemeenschap, Jeugd, Lokale ontwikkeling van onderop. Voorts bepleiten we om een fonds te vormen binnen het kader van LEADER, /Community-Led Local Development om dergelijke thema’s te kunnen uitvoeren’.

Van 6-9 november vindt het 4e European Rural Parliament plaats in Candas (Spanje). Een delegatie van het SBE zal daaraan deelnemen.

(Europese) Dorpsvernieuwingsprijs
Onderdeel van de internationale activiteiten van de LVKK is ook de Dorpsvernieuwingsprijs. In 2019 is in diverse landen de Nationale Dorpsvernieuwingsprijs gehouden. De winnaars gaan in 2020 door naar de Europese Dorpsvernieuwingsprijs. In Nederland is het dorp Esbeek (Noord-Brabant) winnaar geworden. De LVKK ondersteunt de bewoners van Esbeek om hun project op een goede manier te presenteren. De Nederlandse inzendingen onderscheiden zich van die uit andere landen doordat ze geheel van onderop gedragen worden en de kracht van burgerinitiatief laten zien.

Volonteurope
Vereniging Humanitas en LVKK zijn de Nederlandse deelnemers aan Volonteurope. Volonteurope is een internationaal netwerk ter bevordering van vrijwilligerswerk, actief burgerschap en sociale rechtvaardigheid in Europa en daarbuiten. Volonteurope werkt op alle niveaus, van lokaal tot internationaal, en in de publieke, private en derde sector. Zij faciliteren uitwisseling, bevorderen samenwerking en voeren onderzoek en belangenbehartiging uit.  

Handboek burgerparticipatie op het platteland
Learn for Life heeft subsidie ontvangen voor het ontwikkelen van een handboek burgerparticipatie op het platteland. Het is een Europees project, ontstaan vanuit het EU-net programma Plattelandsontwikkeling en educatie. Er nemen 6 landen deel aan dit project. Er worden seminars gehouden in Polen, Zweden, Rhodos en Frankrijk, welke moeten leiden tot optimaal active citizenship. In Nederland wordt een pilot gehouden in Westellingerwerf. 

Secretariaat SBE
Geert Hoogeboom, mail gjm.hoogeboom@remove-this.kpnmail.remove-this.nl