Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen

Netwerkpartners

De LVKK is gesprekspartner voor overheden, bedrijven, instellingen. Hiermee stellen we de kennis en ervaring van actieve vrijwilligers en bewoners beschikbaar.

De Nederlandsche Bank

De LVKK is partner bij onderzoek naar bereikbaarheid en toegankelijkheid van financiële voorzieningen. 

European Rural Communities Alliance
De LVKK is lid van ERCA waarin zusterorganisaties uit Europa samenwerken, o.a. in kennisdeling en de organisatie van het Europees PlattelandsParlement (European Rural Parliament). 

Hogeschool Arnhem Nijmegen
De LVKK werkt samen met de HAN op het gebied van internationale samenwerking. Hierbij organiseren we uitwisseling op dorpsniveau en uitwisseling van kennis, ervaring en organisatie op landelijk niveau met Duitsland en België. HAN Centre of Expertise Krachtige Kernen neemt deel aan de jury van de Dorpsvernieuwingsprijs. 

Katalys
Samenwerking is er vooral op provinciaal niveau bij de organisatie van provinciale evenementen als Inspiratiedagen en PlattelandsParlement en op gemeentelijk niveau bij projecten.

Leader Nederland
Onderdeel van het Plattelands Ontwikkelings Programma (POP3) van de Europese Unie. Verschillende projecten uit leader richten zich op leefbaarheid van het platteland. 

Learn for Life
De LVKK participeert in dit platform voor ‘een leven lang leren’, vanuit het perspectief van het Europese beleid op dit thema. 

Landelijk Samenwerkingsverband Actieve Bewoners
Onze zusterorganisatie in het stedelijk gebied. Inhoudelijk werken we samen rond bijvoorbeeld Right to Challenge of het beheer van gemeenschapsvoorzieningen. 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Overlegpartner en partner bij thema’s als vernieuwing van democratie; versterking van democratie van onderop; lid jury Dorpsvernieuwingsprijs.  

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Gesprekspartner en direct belanghebbende bij de initiatieven op het gebied van zorg en welzijn en gesprekspartner van het initiatievennetwerk ‘Nederland Zorgt Voor Elkaar’. 

Movisie
Partner in kennisdeling. 

Nederland Zorgt Voor Elkaar
Hèt platform voor initiatieven op gebied van zorg en welzijn. Vele initiatieven ondersteunen elkaar en formuleren verlangens naar beleidsmakers, zorgverzekeraars, zorgaanbieders. 

Netwerk Platteland
Partner in kennisdeling.  

Nederlandse Organisatie Vrijwilligerswerk  
De LVKK is lid van de NOV en participeert in werkgroepen over wet- en regelgeving rond vrijwilligerswerk. 

Post.nl
De LVKK is sparringpartner als het gaat om beleidsvoornemens die het platteland raken. 

Regiobank
Wij participeren in de ‘Raad van Advies Leefbaarheid’ van de Regiobank waarin ontwikkelingen op het gebied van leefbaarheid van de kleine kernen worden besproken en geanalyseerd. 

Universiteit Utrecht
Voor het onderzoek naar de rol en functie van dorps- en wijkraden voeren  Tine de Moor en Charlotte Witte van de UU onderzoek uit in opdracht van en in samenwerking met de LVKK. 

Samenwerkingsverband Burgerkracht Europa
Het Samenwerkingsverband Burgerkracht Europa (SBE) is een netwerk van organisaties, die zich richten op initiatieven van bewoners om hun dorp of wijk leefbaar te houden (bewonersinitiatieven) en in dat kader grensoverschrijdende contacten onderhouden. 

Volonteurope
Europese organisatie voor Vrijwilligerswerk, Sociale Rechtvaardigheid en Actief Burgerschap waar de LVKK (samen met 49 organisaties uit 20 landen) lid van is. Hierin participeert ook Humanitas, dat een lid van het bestuur levert. De LVKK  participeerden in het project ‘Rural Isolation’.   

Wageningen University and Research
Contacten gericht op onderzoek naar burgerinitiatieven. 

Waterschapshuis
Namens provinciale verenigingen voor kleine kernen participeren enkele personen in besturen van een Waterschap.