Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen

Activiteiten

Krachten bundelen
Kennis, ervaring, creativiteit en originaliteit. De kracht van afzonderlijke dorpen wordt gedeeld via diverse themabijeenkomsten, deelname aan het Netwerk Duurzame Dorpen, het samenwerkingsverband Dorpshuizen.nl en een landelijke digitale Vraagbaak voor dorpshuis- vrijwilligers en -bestuursleden. 

Jongeren stimuleren
In samenwerking met plattelands jongerenorganisaties werkt de LVKK aan inzet en betrokkenheid van jongeren bij de dorpsgemeenschap.

Prijsvraag
De ‘Dorpsvernieuwingsprijs’ is een extra stimulans voor bewoners om zelf initiatieven te nemen die bijdragen aan de leefbaarheid van hun kern. Inspiratie voor andere bewoners in Nederland en in Europa.

Samenwerking dorpen
Burgernabijheid en overheidsnabijheid: de LVKK participeert in het proces om bovendorpse samenwerking te stimuleren bij gemeentelijke herindeling met bijzondere aandacht voor de relatie stad en ommeland.

PlattelandsParlement
Het tweejaarlijkse nationaal PlattelandsParlement toont de kracht en kwaliteit van burgerinitiatieven en benoemt de thema’s voor de beleidsagenda’s. Deelnemers zijn bewoners, beleidsmakers en politici.


Ondersteuning initiatieven
De LVKK ondersteunt zorginitiatieven, participeert in het platform Nederland Zorgt Voor Elkaar, zet zich in voor digitale bereikbaarheid (snel internet) en goede bereikbaarheid en ondersteunt dorpscoöperaties, -organisaties en initiatieven. Niet alleen als het gaat om dienstverlening, organisatie of gemeenschapsvoorzieningen, maar ook door condities te scheppen waardoor kwetsbare burgers kunnen blijven deelnemen aan de samenleving.

Overheidsparticipatie
De Verdiepingsslag Overheidsparticipatie brengt bewoners, colleges van B&W, ambtenaren en raadsleden samen om lokale initiatieven vanuit beide zijden te versterken.

Lees meer in ons beleidsplan 2024-2027 en ons activiteitenplan 2023